برگزاری آزمون های پایانی نوبت دوم به صورت آنلاین

شروع آزمون پایه های اول و دوم و سوم  22 اردیبهشت و پایان آن در تاریخ 29 اردیبهشت 

شروع آزمون های پایه چهارم و پنجم و ششم 1 خرداد  و پایان آن در تاریخ 8 خرداد بوده است.