برگزاری جلسه رفع اشکال به صورت حضوری با تعداد 2 نفر  درکلاس با رعایت پروتکل های بهداشتی
99/7/14