هوش کلامی یا همان هوش زبانی به توانایی فرد در استفاده از کلمات و مفاهیم در گرفتار و یا نوشتار اطلاق می گردد.دکتر اقبالی در اولین جلسه ی عمومی همکاران دبستان پسرانه مهر آیین پیش در آمد این تکنیک پرکاربرد را بیان نموده و مقرر گردید آموزش هوش کلامی در جلسات عمومی آتی نیز توسط آقای دکتر اقبالی پیگیری شده و یک کارگاه آموزشی برای همکاران لحاظ گردد.