با هدف استفاده مفید از ساعات تفریح، دانش آموزان علاوه بر استفاده از خوراکی های مفید زمان کافی برای برگزاری بازی های گروهی خواهند داشت . دانش آموزان می توانند از

امکانات ورزشی فراهم شده از قبیل فوتبال دستی،پینگ پنگ،بسکتبال، فوتبال استفاده نمایند.