فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان پسرانه که از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ آغاز شده و در هفته روزهای سه شنبه با حضور حداکثری دانش آموزان تشکیل

می شود.این کلاس ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ ادامه خواهند داشت این کلاس ها با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان ، خصوصا دانش آموزان ورودی جدید

  بامحیط مدرسه ، معلمین سال تحصیلی پیش رو ، فرایند آموزشی و پرورشی مدرسه و همچنین  همکلاسی های جدید تشکیل می شود.