آثار هنری دانش آموزان دبستان پسرانه مهر آیین در نمیسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در ادامه قابل مشاهده است.