برگزاری جلسه انتخابات انجمن  به صورت مجازی 

نتیجه انتخابات:

۱- جناب آقای فروغ نژاد پایه اول

۲-سرکار خانم حسینی پایه دوم

۳- سرکار خانم گلستانی پایه سوم

۴-سرکار خانم موثق پایه چهارم

۵- سرکار خانم فیاضی پایه پنجم

۶- سرکار خانم شفقتی پایه ششم