برگزاری چالش صبحانه سالم برای دانش آموزان دوره اول به صورت مجازی