آزمون عقاب ها:
سرزمینی جدید جهت ورود دانش آموزان دوره2 به دنیای تست زنی در قالب مسابقه و رقابت 

قوانین آزمون قلمرو عقاب ها:

نکات مهم و کلیدی تست زنی در قالب قوانین قلمرو عقاب ها به دانش آموزان گوشزد خواهد شد

قانون اول قلمرو عقاب ها:

همانند عقاب ها چشمانی تیز داشته باشید و سوال هارا یا دقت بخوانید و دچار اشتباه در خواندن سوالات نشوید

قانون دوم قلمرو عقاب ها:

نخستین پاسخ شما در بیشتر مواقع درست ترین پاسخ است پس سعی کنید آن را تغییر ندهید