به منظور پایان امتحانات دوره اول سال تحصیلی 1400-99 جشنی حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای باز حیاط مدرسه برگزار گردید

تاریخ این جشن روز 22/دی ماه/1399 ساعت 15 الی 17 بوده و شرکت در جشن اختیاری بوده است.