تاریخ 28 مهر 99 دانش آموزان پایه سوم برای اولین بار آموختند اعداد سه رقمی را بنویسند و به همین منظور دبستان جشنی با عنوان جشن هزار به صورت آنلاین برای دانش آموزان برگزار کرد