کسب رتبه اول منطقه 

کسب رتبه های نخست نقاشی 

کسب رتبه های نخست طراحی