برگزاری جشن 100 در پایه دوم به صورت مجازی و در صفحه ادوب کانکت