« خبرهای شطرنجی خوش در راه است »

امسال هم همچون گذشته پسران هوشمندمان رتبه های برتر منطقه را از آن خود خواهند کرد .